Gdzie kupić najtańsze domeny?

httpwww

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa była pierwszym w naszym kraju rejestratorem domen. Adresy internetowe były dawniej mało powszechne i jak na ówczesne lata dość drogie, choć w identycznej cenie dla każdego zainteresowanego. Dzisiaj w rejestrowaniu i odnawianiu domen pośredniczą koncesjonowani Partnerzy instytutu badawczego. Instytut NASK daje możliwość współpracy w zakresie rejestracji i przedłużeń wirtualnych adresów internetowych wyłącznie podmiotom spełniającym rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności systemów.

Wielu koncesjonowanych Partnerów NASK to dla rejestrujących domeny korzyść w postaci łatwości w dostępie do rejestracji po konkurencyjnych cenach. Dane o wszystkich polskich domenach przechowywane są w głównym rejestrze .PL obsługiwanym przez wspomniany instytut badawczy. Instytut NASK udostępnia każdemu autoryzowanemu Partnerowi możliwość samodzielnego rejestrowania, przedłużania i obsługiwania adresów internetowych w głównym rejestrze domen PL. Instytut daje też swoim Partnerom możność indywidualnego i niezależnego zarządzania domenami własnych klientów, czyli tworzenia indywidualnej, korzystnej cenowo oferty.

Te same hurtowe ceny rejestrowania i przedłużania adresów internetowych obowiązują wszystkich partnerów NASK. Jest coś takiego jak wolna konkurencyjność pomiędzy Partnerami Instytutu w zakresie ofert cenowych zarówno za rejestrowanie jak i przedłużanie domeny. Wiedza o tym, że każdą domenę z rozszerzeniem PL obsługuje w Polsce NASK za pośrednictwem autoryzowanych Partnerów powinna być znana dla klientów.

Źródło – http://taniedomeny.net.pl

Czym jest gaz łupkowy?

wydobycie-gazu-lupkowego

Gaz ziemny to najczystsze ekologicznie paliwo spośród wszystkich paliw kopalnych. Jego główną zaletą jest niska emisja gazów cieplarnianych, a także brak niebezpiecznych odpadów. Dzięki postępowi technologicznemu i obniżeniu kosztów wydobycia zaczęto korzystać z pomijanych do tej pory zasobów gazu ziemnego takich jak: gaz ściśnięty (tight gas), gaz z łupków lub gaz łupkowy (shale gas) oraz metan z pokładów węgla (coal bed methane).

Gaz łupkowy to jeden z trzech rodzajów gazu, jego wydobycie jest jednak znacznie utrudnione przez głębokość występowania oraz niską przepuszczalnością skał łupkowych w których znajdują się złoża. Dlatego metody wykorzystywane do wydobycia są bardzo zaawansowane i kosztowne.

Technika wydobycia gazu łupkowego w uproszczeniu polega na wykonaniu poziomego odwiertu w skale łupkowej i wypełnieniu uzyskanej szczeliny mieszanką wody, piasku kwarcowego i dodatków chemicznych, która, powodując pęknięcia w skałach, pozwala na wydostanie się gazu.

Według szacunków wydobycie gazu łupkowego w 2030 roku będzie wynosić ok. 7 % światowej produkcji gazu ziemnego. Polska posiada bogate zasoby gazu ziemnego w skałach łupkowych na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, ale tylko te o odpowiednich właściwościach mogą być wydobywane.

Klauzula abuzywna

klauzula abuzywnaPrzedsiębiorca podpisując umowę z nabywcą, zwykle korzysta z gotowych wzorców czy szablonów umów. Umowy takie, czy też regulaminy bardzo często posiadają zapiski niekorzystne, o których istnieniu nabywca wcale nie zdaje sobie sprawy.

Ustawodawca reguluje istnienie tzw. klauzul abuzywnych w Kodeksie Cywilnym. Artykuł 3853 KC zawiera otwarty katalog  dwudziestu trzech niedozwolonych postanowień umownych.Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzony jest Rejestr Klauzul Niedozwolonych. Rejestr zawiera nie tylko firmy którym wydano orzeczenie, ale również wszystkie te które korzystają z podobnych wzorców.

Klauzule abuzywne  to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie oraz kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy.

Spółka partnerska

spólka partnerskaPrzedstawiciele tzw. wolnych zawodów mogą prowadzić działalność w formie spółki partnerskiej. Jest to bardzo wygodna i elastyczna forma prowadzenia działalności. Spółka może być zawiązana w ramach świadczenia więcej niż jednego wolnego zawodu. Jakie są plusy prowadzenia tego typu działalności?

 • ograniczenie odpowiedzialności za popełnione błędy przez partnerów
 • jednoznaczne wskazanie profilu spółki w nazwie
 • nie ma potrzeby ustalania minimalnego kapitału
 • łatwość założenia i niewielkie koszty rejestracji
 • możliwość reprezentowania spółki przez każdego wspólnika
 • możliwość stosowania uproszczonej księgowości przy niskich dochodach
 • brak podwójnego opodatkowania

Spółka partnerska posiada również minusy:

 • ograniczenia co do zakresu działalności
 • ograniczenia co do składu osobowego
 • konieczność rejestracji w KRS
 • nie posiada osobowości prawnej

Karta podatkowa

karta podatkowaKarta podatkowa jest to jedna z najprostszych form opodatkowania.  Przedsiębiorca który rozlicza się na za zasadzie karty podatkowej nie prowadzi księgowości, nie składa zeznań rocznych i często płaci niewysoki podatek, niezależny od zarobków.

Podatek „kartowiczów” w odróżnieniu od pozostałych form rozliczenia nie ma nic wspólnego z dochodami. Kwotę podatku ustala ustala naczelnik odpowiedniego urzędu skarbowego w drodze decyzji. Czynniki jakie bierze pod uwagę to zakres usług przedsiębiorstwa, liczba pracowników oraz wielkość miejscowości w której działa firma.

Generalnie za pomocą karty podatkowej mogą rozliczać się przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową, usługowo-handlową oraz handlową. Przedsiębiorcy zainteresowani rozliczeniem za pomocą karty podatkowej mogą sprawdzić czy ich działalność może być objęta tą formą oraz z jakimi kosztami podatku muszą się liczyć – takie informacje znajdą w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

 

Analityk finansowy

na tym polega praca analityka finansowegoAnalityk finansowy to stanowisko w dziale controllingu. Osoba pełniąca funkcje na tym stanowisku czynnie uczestniczy w przygotowaniu budżetu oraz w jego realizacji pod nadzorem kontrolera finansowego lub dyrektora. Dział kontrolingu jest niezbędny po przekroczeniu przez spółkę określonej wielkości. Do obowiązków analityka finansowego zatrudnionego w dużej firmie należy:

 • uczestnictwo w procesie tworzenia budżetu rocznego czy planu wieloletniego
 • kontrola założeń budżetu
 • sporządzanie raportów oraz analiz finansowych
 • określenie rentowności produktu
 • kontrola kosztów

Osoba ubiegająca się o stanowisko analityka finansowego powinna posiadać doświadczenie w dziale kontrolingu, audycie lub dziale księgowości. Obowiązkowe wykształcenie wyższe i umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków. Wynagrodzenie analityka określa wielkość miasta w jakim jest zatrudniony oraz firmy. Płace na tym stanowisku wahają się od 4 do 8 tysięcy miesięcznie.